POLITIKA ISM SPOLEČNOSTI - Jiří Marinka 

 

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

Klademe důraz na rozvoj společnosti se zavedeným a řádně fungujícím integrovaným systémem řízení, který zajišťuje trvalé a spolehlivé plnění všech požadavků zákazníka v oblasti QMS, EMS a BOZP. Vedení společnosti si plně uvědomuje svou zodpovědnost vůči zákazníkům za kvalitu poskytovaných služeb a za rozvoj zavedeného integrovaného systému řízení a plně si uvědomuje svou povinnost vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj integrovaného systému řízení.

 

Ve vztahu k zákazníkům

Za jeden z hlavních cílů společnosti považujeme maximální kvalitu servisu i dodávaného materiálu, které svou kvalitou a technickou úrovní plně vyhovují stanoveným požadavkům zákonným
i smluvním. Považujeme za svou povinnost obchodovat se zákazníky čestně a dodávat služby ve vysoké kvalitě a hodnoty za oboustranně přijatelně cenu.

 

Ve vztahu k zaměstnancům

Využíváme všech zkušeností zaměstnanců k naplňování cílů ve shodě s požadavky QMS, EMS a BOZP. Podporujeme možnost vlastního vyjádření zaměstnance a otevřený dialog pro jeho názory a postoje. Zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních. Vytváříme zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí, v němž jsou vyloučena zdravotní rizika a rizika pracovního prostředí, rizika při obsluze strojů, zařízení, přístrojů, nářadí a pracovních pomůcek. Rizika eliminujeme na minimum.

 

Ve vztahu k dodavatelům

S dodavateli budujeme kvalitní spolupráci, jenž přispívá k dobrým dlouhodobým obchodním vztahům.

Využíváme vytvořenou databázi při výběru vhodných dodavatelů materiálů a služeb a provádíme jejich pravidelnou aktualizaci a jejich hodnocení. Zapojujeme všechny zainteresované strany do realizace našich dlouhodobých záměrů, pravidelných školení, seznamování s pracovními postupy a hodnocením a eliminací rizik.

 

Ve vztahu k řízení QMS

Spokojenost a loajálnost našich klientů považujeme za základ pro úspěšný rozvoj našeho podnikání, proto poskytujeme služby a řešení, které pomáhají naplnit potřeby našich klientů. Podporujeme atmosféru otevřené komunikace, plně využíváme a rozvíjíme tvůrčí potenciál našich zaměstnanců, díky kterému dosahujeme vysoké kvality našich služeb a řešení. Soustřeďujeme svoje úsilí zejména tam, kde můžeme ovlivnit kvalitu našich služeb, čímž předcházíme neefektivnímu navyšování nákladů a ztrátě spokojenosti ze strany zákazníků. Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování, pružně a rychle jich využíváme a změny promítáme do našich služeb a řešení, čímž zvyšujeme jejich hodnotu.

 

Ve vztahu k EMS

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních požadavků, zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě i sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

 

Ve vztahu k BOZP

V oblasti BOZP je naší snahou trvale snižovat rizika poškození zdraví vlastních zaměstnanců i ostatních osob při všech činnostech. Společnost  trvale usiluje o plnění legislativních a jiných požadavků týkajících se BOZP, které se vztahují k veškerým aktivitám společnosti.

 

Tato Politika je sdělovaná všem zainteresovaným stranám společnosti a všem osobám, pracujících ve prospěch společnosti.

 

Dne: 1.6.2021                                                                          Jiří Marinka, majitel společnosti